Pečať spoľahlivosti za rok 2020

PORADÍME SO SPRÁVNYM NASTAVENÍM PROJEKTOVEJ ŽIADOSTI
A SÚČASNE ZABEZPEČÍME VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V SÚLADE S PLATNOU LEGISLATÍVOU

AKTUALITY

PACTUM PARK, s.r.o. z dôvodu narastajúceho záujmu opätovne aktívne poskytuje služby v oblasti prípravy a riadenia projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ.

V rámci tejto služby pomôžeme so správnym nastavením projektovej žiadosti podľa pravidiel Výzvy, spracujeme, skompletizujeme a predložíme projektovú žiadosť určeným spôsobom, v prípade žiadostí o doplnenie zabezpečíme ich vybavenie, po schválení projektovej žiadosti sme súčinní pri príprave dokumentov súvisiacich s podpisom zmluvy o poskytnutí pomoci a po podpise zmluvy o poskytnutí pomoci zabezpečíme riadenie a implementáciu projektu od začiatku aktivít až po jeho ukončenie.

PACTUM PARK, s.r.o. poskytovaním služieb v oblasti prípravy a riadenia projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ a naďalej pokračujúcím aktívnym poskytovaním služieb verejného obstarávania sa tak radí medzi vyhľadávané etablované spoločnosti poskytujúce komplexné služby, pretože proces verejného obstarávania je len jednou zo súčastí úspešne implementovaného projektu.

POSKYTUJEME

PACTUM PARK, s.r.o. nepretržite poskytuje služby v oblasti verejného obstarávania. V rámci týchto služieb poskytuje komplexnú podporu pri zabezpečení realizácie procesov a postupov verejného obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s národnou a rovnako aj európskou legislatívou a metodikou Úradu pre verejné obstarávanie (Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní, metodické usmernenia ÚVO a ďalšie).

PACTUM PARK, s.r.o. poskytuje služby v rámci všetkých možných zákonných postupov (verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konania a ďalšie) ako aj postupov z hľadiska finančných limitov (nadlimitná, podlimitná a zákazka s nízkou hodnotou).

V rámci činností poradenstva, PACTUM PARK, s.r.o. poskytuje nielen vymenované procesné úkony, ale vie poradiť a pomôcť nastaviť filozofiu súťaže podľa požiadaviek a cieľov verejného obstarávateľa / obstarávateľa.

PACTUM PARK, s.r.o. vie poskytnúť aj súvisiace poradenstvo vo forme finančných analýz, analýz relevantného trhu a pod.

PRE VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV / OBSTARÁVATEĽOV

Pod komplexnou podporou vykonávame úkony súvisiace najmä:
s prípravou a vyhlásením verejného obstarávania (VO)
 • spolupráca pri tvorbe PHZ
 • zadefinovaní rozsahu, jednoznačnosti a úplnosti predmetu zákazky
 • realizácii prípravných trhových konzultácií ak relevantné
 • určení podmienok účasti
 • kreovaní objektívnych kritérií a pravidiel na vyhodnotenie ponúk
 • nastavení postupu vo verejnom obstarávaní (verejná alebo užšia súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg)
 • nastavení komunikačného prostredia realizácie celého procesu VO medzi verejným obstarávateľom/obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
 • nastavení prípadného použitia elektronickej aukcie
 • zosúladení zmluvných podmienok
 • spracovaní časového harmonogramu
 • finálne zhrnutie vyššie uvedeného a vyhotovenie súťažných podkladov a oznámení používaných vo VO
 • v prípade zákazky financovanej z prostriedkov EÚ spolupráca s príslušným Riadiacim orgánom pre operačný program (predloženie kompletnej dokumentácie na prvú ex ante kontrolu, komunikácia až do vydania Správy z kontroly)
 • zabezpečenie vyhlásenia VO v danom elektronickom systéme
so zabezpečením priebehu a ukončením VO
so zabezpečením prípadných špecifických úkonov

PRE ZÁUJEMCOV / UCHÁDZAČOV

Pre túto skupinu, ktorá je na tzv. „druhom brehu“, poskytujeme najmä:
zorientovanie sa v problematike verejného obstarávania, vyhľadávanie súťaží
vysvetlenie špecifík a podmienok súťaže, o ktorú má hospodársky subjekt záujem
v prípade rozhodnutia o záujme spolupráca pri príprave ponuky
spolupráca pri prípadnom objasňovaní podmienok súťaže
usmerňovanie v prípade záujmu uplatniť revízne postupy vo verejnom obstarávaní
spolupráca pri komunikácii s verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi
spracovanie analýz právnych predpisov a usmernení v oblasti verejného obstarávania, možné scenáre vývoja, časové harmonogramy, analýzy alternatív postupu hospodárskeho subjektu a iné relevantné analýzy/dokumenty

PRE SUBJEKTY MIMO ZÁKONA O VO

Poradenstvo vieme poskytnúť  aj ak nie ste verejný obstarávateľ, ani obstarávateľ ani osoba, ktorá je povinná postupovať podľa zákona o VO, napr.:
obchodné a manažérske konzultácie pri Vašich projektoch
oboznámenie sa s Vašimi aktuálnymi procesnými nákupmi a následné nastavenie efektívnejších interných procedúr
posúdenie vhodnosti prepojenia prvkov obstarávacích postupov podľa zákona o VO a Vašich nákupných procesov, využitie e-aukcií

PRE ŽIADATEĽOV O PRÍSPEVOK / GRANT / DOTÁCIU

Pod komplexnou službou 
poskytujeme najmä:
Hĺbková analýza žiadateľa alebo vízie
 • analýza žiadateľa a nájdenie vhodných projektových možností
 • odborné posúdenie projektového zámeru
 • prehľad aktuálnych výziev na predkladanie projektových žiadostí v zvolenej oblasti (rešerš)
 • príprava na Výzvu na predkladanie projektovej žiadosti
 • zhodnotenie oprávnenosti žiadateľa projektu
Spracovanie projektovej žiadosti a jej predloženie
Implementácia

CERTIFIKÁCIE

Spoločnosť PACTUM PARK s.r.o. je certifikovanou spoločnosťou so zavedeným antikorupčným systémom.

PROTIKORUPČNÁ POLITIKA MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU PODĽA ISO 37001:2016

NAŠE SKÚSENOSTI

PACTUM PARK, s.r.o. disponuje kvalitatívnym a skúseným personálom, ktorý rozumie zákonnosti náročných procesov v oblasti verejného obstarávania.

Máme niekoľkoročné skúsenosti s problematikou verejného obstarávania (kontrola, príprava, realizácia)

Máme viacročnú prax so zabezpečovaním procesov verejné obstarávania, tak z verejného sektora ako aj súkromného sektora

Máme dlhoročné skúsenosti s realizáciou verejných obstarávaní spolufinancovaných z prostriedkov EÚ, s tým súvisí naša znalosť s ďalšími súvisiacimi oblasťami, ako sú napr.:

 • Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (,,EŠIF")
 • špecifiká jednotlivých operačných programov (OPII, OPVaI, OPEVS, IROP, Programy cezhraničnej spolupráce)
 • komunikácia s príslušnými Riadiacimi orgánmi operačných programov
 • kontrolné a auditné zistenia slovenských ako aj európskych orgánov EK, EDA
 • súvisiaca metodická činnosť a poradenstvo pri prevencii plánovaných verejných obstarávaní
 • lektorská činnosť
PACTUM PARK, s.r.o. súčasne disponuje odborným personálom s praktickými skúsenosťami a znalosťami v oblasti poskytovania podpory zo zdrojov EÚ.

Máme viaceré praktické skúsenosti s realizáciou úspešných projektov

Máme dlhoročné odborné znalosti a vzdelanie z problematiky EÚ fondov

Máme flexibilnú schopnosť adaptovať sa na konkrétny EÚ program / Výzvu

HLAVNÝ TÍM

Ing. Radoslav JURČAGAkonateľ a konzultantrado.jurcaga@pactumpark.eu
Mgr. Slavomír Pintérkonateľ a konzultantslavomir.pinter@pactumpark.eu
Ing. Martin Greguškonzultantmartin.gregus@pactumpark.eu
Mgr. Dušan Olšakonzultantdusan.olsa@pactumpark.eu
(certifikovaný PRINCE2® in Project Management)

NAŠI KLIENTI

CSS Likava
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Ministerstvo životného prostredia SR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI)
Newport Group, a. s.
obec Tomášov
obec Malinovo
SAV
SNAS
SSC
STU
Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
ZDRUŽENIE OBCÍ DOLNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA VEĽKÉ KOSIHY
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Železnice Slovenskej republiky

SME ČLENMI

UPVO

Kontaktné informácie

PACTUM PARK, s.r.o.

Názov: PACTUM PARK, s.r.o.
Sídlo: Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
IČO: 50 394 711
DIČ: 2120306881
IČ DPH: SK2120306881
Štatutárny orgán:
Ing. Radoslav Jurčaga (konateľ)
Mgr. Slavomír Pintér (konateľ)

Napíšte nám

© Copyright 2024 PACTUM PARK, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Created by canalmedia

Search